Twa premye mwa gwosès la

Twa premye

 

Gen yon tibebe ki nan kouti. Kounye a vant manman an se yon kay lapè ak lanmou. Vant manman an se kote tibebe a ap premye rankontre manman l ak papa l.

 

Nan finisman premye mwa a, tibebe gentan gwosè yon grenn diri. Sèvo li, systèm nève li, kè li ak kolòn vètebral li ap fòme.

 

Rive nan de mwa gwosès, tèt tibebe a byen gwo, je li, zorèy li ak bouch li parèt.

 

Rive nan twazyèm mwa, sèvo a, lestomak la, trip yo, zo yo ak misk tibebe a deja pi devlope epi ap travay ansanm. Kò tibebe a preske fin fòme. Se nan moman sa, yo rele li fetis. Pou Pastoral Timoun yo, depi lè li tonbe nan vant manman an, li se yon tibebe ki bezwen lanmou ak atansyon.