Akouchman an

Akouchman

Yon tibebe ki fèt se yon moman pou nou selebre lavi ak lesperans. Se yon mirak Bondye ki reyalize.

Tout bagay dwe fèt pou tibebe a fèt dapre metod natirèl san gwo risk ni soufrans pou manman an ak tibebe a. Si akouchman an gen bom asistans, manman an ak pitit lan dwe byen trete ak respè, tandrès epi atansyon. Se pwofesyonèl lasante ki ka fè fas ak nenpòt pwoblèm ki poze k ap resevwa yo nan bon kondisyon lijyèn.

Li t ap bon anpil si papa a te ka la nan akouchman an ak lè ti bebe a fèk fèt. Sa ta montre li pran angajman l vizavi timoun nan epi sa ede kreye bon jan relasyon ant li men avek timoun nan.