Katriyèm, senkyèm ak sizyèm mwa gwosès

Katriyem

Tibebe a ap bouje plis. Lè katriyèm mwa a ap fini, li mesire ant 10 epi 12 santimèt epi li peze a pe prè 220 gram.

Sou senkyèm mwa a, li souse dwèt li epi li fè grimas. Li louvri epi fèmen je l, li bouje men l ak pye l. Nan peryod sa tibebe a grandi anpil, li ka rive jiska 25 santimèt epi pese 500 gram. 

Sou sizyèm mwa a, timoun nan kòmanse devlope 4 sans: tande, santi, pran gou ak touche. Je a ki se ogann pou wè a, se denye ògann ki gen pou devlope. Tibebe a reyaji lè li wè limyè ak lè li tande mizik. Li ka tande kèk lot ti bri tou tankou lè kè manman li ap bat.

Anplis vwa manman l, tibebe a reyaji lè li tande lòt vwa tou. Paran yo ka priye oswa chante tou pre li. Si gen lòt timoun nan fanmi an li bom pou mennen yo pou yo pale ak tibebe a, pou yo karese vant manman an. Bagay sa yo ogmante relasyon fanmiy lan ak ti bebe a.